rozliczenie delegacji, delegacje krajowe, delegacje zagraniczne, podróże służbowe, diety
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 103 (1248) z dnia 24.12.2015

Ujęcie w księgach rozliczenia zagranicznej delegacji pracownika

Na przewidywane koszty zagranicznej podróży służbowej pracownik otrzymał z kasy zaliczkę w euro. Po powrocie do kraju rozliczył się z niej. W jaki sposób i po jakim kursie należało ująć wypłatę i rozliczenie tej zaliczki? (pytanie z dyskusji na www.forum.gofin.pl nr 966858)

Kwotę wypłaconej pracownikowi zaliczki w walucie obcej w księgach rachunkowych ujmuje się w oparciu o art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.). W omawianej sytuacji, należy ją przeliczyć po średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez NBP z dnia poprzedzającego dzień jej wypłaty. Jeżeli pracownik nie wykorzystał całej zaliczki i po powrocie z delegacji zwrócił część pobranej kwoty do kasy, to należy wycenić ją po kursie, który zastosowano do jej wypłaty.


Tabele kursów średnich NBP dostępne są w serwisie www.wskazniki.gofin.pl.


Natomiast do rozliczenia kosztów podróży służbowej stosuje się średni kurs ogłoszony przez NBP dla danej waluty na dzień poprzedzający dzień tego rozliczenia. W związku z tym, że zastosowany do przeliczenia pobranej przez pracownika zaliczki kurs euro różni się zazwyczaj od kursu, po którym następuje rozliczenie kosztów podróży, powstaną różnice kursowe. Zgodnie z art. 42 ust. 3 ustawy o rachunkowości stanowią one, w zależności od ich charakteru, przychody lub koszty finansowe.

Ponadto należy pamiętać również o wyliczeniu różnic kursowych od własnych środków pieniężnych w kasie. Powstają one na skutek wyceny ich rozchodu po kursie różniącym się od kursu, po jakim nastąpił ich wpływ do kasy. Do rozchodu waluty jednostka może przyjąć jedną z trzech metod określonych w art. 34 ust. 4 ustawy o rachunkowości, czyli: metodę FIFO (rozchód waluty odbywa się kolejno począwszy od kursu zastosowanego do najstarszego wpływu), LIFO (rozchód waluty wyceniany jest kolejno począwszy od kursu zastosowanego do najpóźniejszego wpływu) lub średnią ważoną.

Przykład

Założenia

 1. Pracownikowi w dniu 3.11.2015 r. wypłacono z kasy 500 euro na przewidywane koszty zagranicznej podróży służbowej. Średni kurs NBP z 2.11.2015 r. wyniósł 4,2490 zł/euro. W dniu wypłaty zaliczki w kasie walutowej znajdowało się 1.200 euro wycenione po kursie (według daty wpływu):
   
  a) 400 euro po 4,2273 zł/euro,
   
  b) 800 euro po 4,2709 zł/euro.
   
 2. Po powrocie z podróży pracownik rozliczył się z otrzymanej zaliczki w dniu 18.11.2015 r. Z przedstawionych dokumentów wynikało, że koszty podróży wyniosły 420 euro. Do kasy jednostki zwrócono 80 euro. Średni kurs euro ogłoszony przez NBP z dnia 17.11.2015 r. wynosił 4,2433 zł/euro.
   
 3. Do wyceny rozchodu waluty z kasy jednostka stosuje metodę FIFO.
   
 4. Jednostka rozlicza koszty działalności operacyjnej tylko w układzie rodzajowym.

Dekretacja

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. KW - wypłacenie pracownikowi zaliczki:
500 euro × 4,2490 zł/euro =
2.124,50 zł 23-4 10-1
2. PK - rozliczenie zaliczki:
420 euro × 4,2433 zł/euro =
1.782,19 zł 40 23-4
3. KP - zwrot pozostałej kwoty zaliczki do kasy:
80 euro × 4,2490 zł/euro =
339,92 zł 10-1 23-4
4. PK - rozliczenie różnic kursowych:         
   a) na rozrachunkach z pracownikiem
       420 euro × (4,2490 zł/euro - 4,2433 zł/euro) =
2,39 zł 75-1 23-4
   b) od własnych środków pieniężnych
       420 euro × 4,2490 zł/euro - [(400 euro × 4,2273 zł/euro)
       + (20 euro × 4,2709 zł/euro)] =
8,24 zł 10-1 75-0

Księgowania

Ujęcie w księgach rozliczenia zagranicznej delegacji pracownika

www.RozliczenieDelegacji.pl - Podróże zagraniczne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Kalkulatory podatkowe: odsetkowe, używania pojazdów, wynagrodzeń

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

PRZEPISY PRAWNE

Ustawy, rozporządzenia - teksty ujednolicone

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60