rozliczenie delegacji, delegacje krajowe, delegacje zagraniczne, podróże służbowe, diety
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 17 (916) z dnia 10.06.2016

Delegacja członków zarządu spółki kapitałowej - podatki, składki ZUS i ewidencja księgowa

W praktyce mają miejsce sytuacje, w których członkowie zarządu, pełniący swoje funkcje na podstawie aktu powołania, odbywają podróże w celach służbowych. Osoby te nie są pracownikami, nie ma zatem wymogu (w przeciwieństwie do pracowników), aby uzyskiwały one należności z tytułu podróży służbowych. Niemniej jednak nie ma także przeszkód, aby wypłacać im takie należności.

Zasady wypłacania członkom zarządu (niebędącym pracownikami) należności z tytułu podróży, odbywanych w celu załatwiania spraw spółki, spółka określa we własnym zakresie. Spółka może przyjąć tu analogiczne zasady, jakie wskazano w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167). Z ww. rozporządzenia wynika, że z tytułu podróży służbowej pracownikowi przysługuje m.in. dieta, która w przypadku podróży krajowej wynosi 30 zł za dobę podróży.

Dodajmy, że gdy członkowie zarządu nie są pracownikami spółki, to zasadne jest, aby stosowny zapis, w kwestii wypłacania im należności z tytułu podróży, znalazł się np. w uchwale wspólników.

Czy członkowie zarządu, w związku z odbywanymi podróżami, uzyskują przychód z tytułu otrzymania diet? Czy od wartości tych diet należy odprowadzić składki ZUS? Czy spółka wypłacająca te diety może ich wartość zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? Kwestie te poruszamy w niniejszym artykule, odnosząc się do sytuacji, w której członkowie zarządu spółki z o.o., będący polskimi obywatelami, nie zawarli ze spółką żadnej umowy (np. umowy o pracę, umowy zlecenia, itp.) i pełnią swoją funkcję na podstawie powołania.

1. Przychód członków zarządu z tytułu otrzymania diety

Generalnie przychody uzyskane przez członków zarządu z tytułu pełnionych funkcji kwalifikowane są do przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Za przychody takie uważa się bowiem m.in. - na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy o PDOF - przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.

Do ww. przychodów zalicza się nie tylko wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji (o ile członek zarządu otrzymuje takie wynagrodzenie), ale także inne świadczenia otrzymane w związku z pełnionymi funkcjami - w naszej opinii także należności z tytułu podróży, w tym diety.


WAŻNE: Wartość otrzymanych przez członka zarządu diet w związku z odbytą podróżą może korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego.


Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o PDOF, wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas podróży osoby niebędącej pracownikiem - do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju (z zastrzeżeniem art. 21 ust. 13 ww. ustawy).

Odrębnymi przepisami, o których mowa powyżej, jest wspomniane na wstępie tego artykułu rozporządzenie w sprawie podróży służbowych.

UWAGA! Wartość otrzymanej przez członka zarządu należności z tytułu podróży będzie wolna od podatku (do wysokości ww. limitu), jeżeli nie została ona zaliczona do kosztów uzyskania przychodów członka zarządu i została poniesiona w celu osiągnięcia przychodów (zob. art. 21 ust. 13 pkt 1 ustawy o PDOF).

W związku z powyższym, jeżeli członek zarządu, pełniący swoją funkcję na podstawie powołania, otrzyma z tytułu podróży, odbytej w związku z pełnioną funkcją, dietę w wysokości nieprzekraczającej diety wskazanej w ww. rozporządzeniu, to wartość tej diety zasadniczo będzie korzystała ze zwolnienia od podatku dochodowego (o ile wartości tej diety nie zaliczył on do kosztów uzyskania przychodów).

Jeżeli natomiast członkowie zarządu otrzymają diety w wysokości wyższej niż dieta określona w ww. rozporządzeniu w sprawie podróży służbowych, to nadwyżka ponad ten limit będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Na spółce wypłacającej taką dietę będą ciążyły obowiązki płatnika, tj. spółka będzie generalnie zobowiązana do poboru zaliczki na podatek dochodowy od ww. nadwyżki, analogicznie jak w przypadku innych należności otrzymanych przez członków zarządu z tytułu pełnionych funkcji (zob. art. 41 ust. 1 ustawy o PDOF).


2. Składki ZUS od diet otrzymanych przez członków zarządu

ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121 ze zm.) wskazano, jakie osoby podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Wśród nich brak jest jednak osób wchodzących w skład zarządu spółki kapitałowej, pełniących swoje funkcje na podstawie powołania. Zatem przychód uzyskany przez te osoby w związku z pełnioną funkcją (w tym z tytułu diet) nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Potwierdzeniem powyższego będzie m.in. interpretacja indywidualna ZUS Oddział w Gdańsku z 1 lutego 2016 r., znak: DI/100000/43/101/2016, odnosząca się do oskładkowania wynagrodzenia z tytułu funkcji pełnionych przez prezesa zarządu. W interpretacji tej czytamy m.in.:

"(...) Z uwagi na fakt, iż obowiązek prowadzenia spraw spółki przez prezesa zarządu nie wynika (...) z zatrudnienia przez spółkę ani innego stosunku cywilnoprawnego, lecz z aktu ustanowienia, to brak jest tytułu prawnego rodzącego obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia, jakie zostanie mu w związku z tym przyznane. (...) powołanie na stanowisko członka zarządu (na mocy odpowiedniej uchwały) nie stanowi samoistnego tytułu podlegania ubezpieczeniom społecznym. W konsekwencji przychód uzyskany tytułem wynagrodzenia za prowadzenie spraw spółki przez członka zarządu powołanego mocą uchwały zgromadzenia wspólników nie będzie stanowił podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. (...)"

Dodajmy, że dieta wypłacona z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu (na podstawie powołania) nie stanowi również podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne.


3. Ujęcie diet członków zarządu w kosztach uzyskania przychodów spółki

Zgodnie z zasadą ogólną, do kosztów uzyskania przychodów zalicza się takie wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, które ponadto nie zostały wyłączone z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP.

Do diet, wypłaconych członkom zarządu w związku z podróżami odbywanymi w celu realizacji powierzonej im funkcji, nie znajdzie zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 38 ww. ustawy. W myśl tego przepisu, wyłączono bowiem z kosztów uzyskania przychodów m.in. wydatki związane z dokonywaniem jednostronnych świadczeń na rzecz wspólników lub członków spółdzielni niebędących pracownikami w rozumieniu odrębnych przepisów. Nawet gdy członek zarządu jest wspólnikiem spółki z o.o., to wypłacona mu dieta nie podlega wyłączeniu z kosztów podatkowych na podstawie ww. przepisu. Dieta nie jest bowiem świadczeniem jednostronnym, lecz ekwiwalentnym.

W przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania także art. 16 ust. 1 pkt 38a ustawy o PDOP, wyłączający z kosztów uzyskania przychodów m.in. wydatki na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub organów stanowiących osób prawnych, z wyjątkiem wynagrodzeń wypłacanych z tytułu pełnionych funkcji. Zarząd spółki kapitałowej jest bowiem organem wykonawczym spółki, a nie stanowiącym.

W związku z powyższym, wypłacone członkom zarządu diety z tytułu pełnionych funkcji będą podlegały zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli celem poniesienia tych wydatków było osiągnięcie przychodów lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów.

W praktyce wykazanie związku ww. wydatków z przychodami nie powinno wzbudzać większych wątpliwości. Należy mieć na uwadze, że zarząd prowadzi sprawy spółki i ją reprezentuje. Powołanie zarządu jest konieczne do utworzenia spółki kapitałowej (zob. art. 163 pkt 3art. 306 pkt 3 K.s.h.).

W związku z tym, wydatki z tytułu diet wypłacanych członkom zarządu, którzy odbywają podróże w celu realizacji zadań wynikających z powierzenia im funkcji członka zarządu (tu: na podstawie powołania), mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów spółki wypłacającej te diety. Konieczność wypłaty takiej diety powinna wynikać, jak pisaliśmy na wstępie tego artykułu, np. z uchwały wspólników.

Także organy podatkowe potwierdzają, że wydatki z tytułu podróży członków zarządu odbywanych w celach realizacji powierzonych im zadań podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów. Jak przykładowo uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 12 sierpnia 2015 r., nr IBPB-1-3/4510-74/15/SK:

"(...) gdy członek zarządu nie jest pracownikiem Spółki, konieczność ponoszenia przez Spółkę wydatków na jego rzecz winna wynikać z prawidłowo zawartych umów (np. cywilnoprawnych), a w przypadku ich braku z uchwał wspólników podjętych zgodnie z prawem albo mieć podstawę w umowie Spółki, czy też wynikać z postanowień regulaminów lub statutu spółki, przewidujących zwrot należności z tytułu wydatków na rzecz osób niebędących pracownikami Spółki.

(...) jeśli w istocie wydatki, jakie ponosi Wnioskodawca za czas podróży służbowej (hotele, wyżywienie, przelot samolotem, dojazd taksówką) członków zarządu (...) znajdują umocowanie w zawartej z członkami zarządu uchwale wspólników wprowadzającej regulamin zwrotu wydatków zarządu i mają związek z prowadzoną działalnością gospodarczą Spółki, to (...) wydatki te mogą stanowić jej koszt podatkowy. (...) wydatki te związane są z wykonywaniem przez członków zarządu obowiązków, które to wykonywane są w celu osiągania przez Spółkę przychodów.

(...) funkcja członka zarządu jest bezspornie związana z działalnością gospodarczą podmiotu gospodarczego i jeżeli nie wykracza on poza zakres swoich obowiązków, to co do zasady, wydatki ponoszone w związku z realizacją jego obowiązków mogą stanowić koszt podatkowy Spółki. (...)"

W sytuacji, gdy członek zarządu pełni swoją funkcję na podstawie powołania, wówczas dieta z tytułu podróży takiej osoby, odbytej w celach służbowych, podlega zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów z chwilą jej wypłaty członkowi zarządu lub podstawienia do jego dyspozycji (zob. art. 16 ust. 1 pkt 57 ustawy o PDOP).


4. Ewidencja księgowa diety wypłaconej członkowi zarządu

Należności członków zarządu z tytułu podróży, odbywanych w związku z pełnionymi funkcjami (tu: na podstawie powołania), zaliczane są do kosztów działalności operacyjnej spółki. Diety takie ujmowane są w kosztach na zasadzie memoriału, tj. są przypisywane do okresu, którego dotyczą, niezależnie od terminu ich zapłaty.

Dieta z tytułu podróży członka zarządu może zostać zaksięgowana np. zapisem:

      - Wn konto 40-9 "Pozostałe koszty rodzajowe"
         (w analityce: Koszty podróży członków zarządu),
      - Ma konto 23 lub konto 24 "Pozostałe rozrachunki"
      i równolegle:
      - Wn odpowiednie konto zespołu 5,
      - Ma konto 49 "Rozliczenie kosztów".

Wypłatę członkowi zarządu diety z tytułu podróży można z kolei zaksięgować:

      - Wn konto 24,
      - Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący" lub konto 10 "Kasa".

www.RozliczenieDelegacji.pl - Podróże krajowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Kalkulatory podatkowe: odsetkowe, używania pojazdów, wynagrodzeń
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.