rozliczenie delegacji, delegacje krajowe, delegacje zagraniczne, podróże służbowe, diety
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 46 (1400) z dnia 8.06.2017

Pracowniczy przychód z wyżywienia w podróży służbowej

Kwota zwróconych pracownikowi wydatków na całodzienne wyżywienie w trakcie krajowej i zagranicznej podróży służbowej, w sytuacji gdy ich wysokość przekracza wartość diet, o których mowa w tzw. rozporządzeniu w sprawie podróży służbowych, w wartości stanowiącej nadwyżkę ponad limity wyznaczające ich wysokość jest przychodem pracownika ze stosunku pracy podlegającym opodatkowaniu wraz z pozostałymi elementami pracowniczego wynagrodzenia.


STAN FAKTYCZNY:

Spółka akcyjna występując do organu podatkowego z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej wskazała, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zleca swoim pracownikom odbywanie podróży służbowych - zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Z obowiązującego w spółce regulaminu wynagradzania wynika, że zwrot kosztów wyżywienia poniesionych w trakcie podróży służbowej spółka wypłaca wyłącznie w postaci diety do wysokości określonej w tzw. rozporządzeniu w sprawie podróży służbowych. Z kolei zwrotu pracownikom pozostałych należności za czas podróży służbowych spółka dokonuje wyłącznie na podstawie dokumentów zewnętrznych potwierdzających poniesienie wydatku. W przypadku gdy uzyskanie dokumentu zewnętrznego nie jest możliwe, pracownik składa pisemne oświadczenie w kwestii wydatków poniesionych w podróży służbowej. W zaprezentowanym stanie faktycznym spółka miała wątpliwości, czy wartość wyżywienia zapewnionego pracownikom w trakcie podróży służbowych w kwotach wyższych niż określone wskazane w przepisach rozporządzenia stanowi dla pracowników przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych i w konsekwencji, czy na spółce ciążą związane z tym obowiązki płatnika podatku dochodowego. Przedstawiając we wniosku o wydanie interpretacji własne stanowisko w tej kwestii uznała, że wartość wyżywienia zapewnionego pracownikom w trakcie podróży służbowych w wysokości wyższej niż przewidziana w rozporządzeniu w sprawie podróży służbowych nie stanowi dla pracowników przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Organ podatkowy uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe. W wydanej interpretacji wskazał, że zwrot poniesionych wydatków na wyżywienie w podróży służbowej dla zatrudnionych pracowników stanowiący nadwyżkę ponad limity określone w przedmiotowym rozporządzeniu powinien być opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Sprawa ze skargi spółki trafiła do WSA, a ten uznał ją za zasadną. W wydanym orzeczeniu WSA wskazał, że w analizowanym stanie faktycznym nie wystąpi przychód opodatkowany po stronie pracowników, nawet jeżeli wydatki ponoszone przez nich na wyżywienie w podróży służbowej przekraczają kwotowo określone limity zawarte w rozporządzeniu dotyczącym rozliczania diet i innych kosztów związanych z podróżami służbowymi. Od tego wyroku skargę kasacyjną do NSA wniósł Minister Finansów.


SĄD ORZEKŁ:

NSA uznał, że skarga Ministra Finansów ma uzasadnione podstawy. W wydanym orzeczeniu wskazał, że rezygnacja przez pracodawcę z wypłacania diety na rzecz zapewnienia bezpłatnego i pełnego wyżywienia nie oznacza, że w takiej sytuacji zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o pdof nie określa limitu dla należności związanych z wyżywieniem pracownika podczas podróży służbowej. Przywołany przepis wskazuje bowiem wprost, że zwolnienie stosuje się do wysokości diet określonych we właściwych przepisach. Wobec tego w świetle ustawy o pdof istotne jest, że niezależnie od formy, w jakiej pracodawca zapewnia pracownikom wyżywienie podczas podróży służbowych, ze zwolnienia od podatku korzysta tylko ta część otrzymanego świadczenia związanego z wyżywieniem, która nie przekracza wysokości diety z rozporządzenia w sprawie podróży służbowych.

(wyrok NSA z dnia 9 maja 2017 r., sygn. akt II FSK 945/15)

 Komentarz redakcji 
O konieczności opodatkowania nadwyżki wartości wyżywienia pracowników w podróży służbowej ponad dietę rozstrzygały również inne składy orzekające NSA. W wydawanych orzeczeniach podkreślały, że zwolnienie przedmiotowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o pdof, należy interpretować ściśle, w zgodzie z ogólną zasadą opodatkowania przychodów ze stosunku pracy, wyrażoną w art. 12 ust. 1 ustawy o pdof. Identyczne do zaprezentowanego stanowisko w omawianej kwestii NSA zajął również m.in. w wyrokach z 5.04.2016 r., sygn. akt II FSK 416/14, oraz z 22.02.2017 r., sygn. akt II FSK 276/15.

www.RozliczenieDelegacji.pl - Podróże krajowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Kalkulatory podatkowe: odsetkowe, używania pojazdów, wynagrodzeń

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

PRZEPISY PRAWNE

Ustawy, rozporządzenia - teksty ujednolicone

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60