rozliczenie delegacji, delegacje krajowe, delegacje zagraniczne, podróże służbowe, diety
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 (881) z dnia 20.06.2015

Zwrot pracownikowi będącemu w podróży służbowej faktycznych kosztów wyżywienia a przychód podatkowy

Pracownicy odbywają podróże służbowe. Zgodnie z regulaminem, nie wypłacamy pracownikom diet, lecz zwracamy faktyczne koszty wyżywienia potwierdzone rachunkiem. Czy kwotę zwrotu za wyżywienie, przekraczającą dietę, należy opodatkować?

Tak. Koszty wyżywienia zwracane pracownikowi będącemu w podróży służbowej w kwocie przekraczającej dietę, stanowią dla tego pracownika przychód podlegający opodatkowaniu PIT.

Przychodami ze stosunku służbowego, stosunku pracy, itp. uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Tak wynika z art. 12 ust. 1 ustawy o PDOF. Użycie w tym przepisie słowa "wyłącznie" oznacza, że wymienione w nim kategorie przychodów stanowią katalog otwarty. Przychodami ze stosunku pracy są więc wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz świadczenia nieodpłatne, mające swoje źródło w łączącym pracownika z pracodawcą stosunku pracy. Takimi przychodami są także należności wypłacane pracownikom z tytułu odbywanej przez nich podróży służbowej, z tym że takie należności pod pewnymi warunkami mogą być zwolnione od podatku. Jak bowiem wynika z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o PDOF, wolne od podatku są diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika, do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach. Chodzi tu o rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167 - dalej: rozporządzenie w sprawie podróży służbowej).

Warunki wypłacania należności z tytułu podróży służbowej pracodawca spoza sektora budżetowego może określić w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie wynagradzania albo w umowie o pracę, jeżeli nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu wynagradzania. Regulacje obowiązujące u danego pracodawcy spoza sfery budżetowej mogą przewidywać korzystniejsze, niż w ww. rozporządzeniu w sprawie podróży służbowej, warunki zwrotu należności za czas takiej podróży. Pracodawca może zatem np. zrezygnować z wypłacania diet i w ich miejsce dokonywać zwrotu kosztów wyżywienia faktycznie poniesionych przez pracownika. Nie oznacza to jednak, że cała zwrócona kwota będzie korzystała ze zwolnienia z PIT. Na mocy przytoczonego art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o PDOF, wolna od podatku jest tylko zwrócona kwota nieprzekraczająca diety (dieta za dobę podróży krajowej wynosi 30 zł; jeżeli pracownikowi zapewniono bezpłatnie śniadanie, obiad i/lub kolację, za każdy z tych posiłków dietę obniża się odpowiednio o 25%, 50% i/lub 25%). Nadwyżka ponad tę kwotę podlega natomiast opodatkowaniu.

Podobnie wyjaśniają również organy podatkowe, czego przykładem mogą być interpretacje indywidualne: Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 7 maja 2015 r., nr IBPBII/1/4511-82/15/MK i Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 6 maja 2014 r., nr IPPB2/415-45/14-4/MK. W tej pierwszej interpretacji czytamy:

"(...) ustawodawca ograniczył wysokość zwolnienia od podatku wyłącznie do wysokości diety i innych należności za czas podróży służbowej pracownika, określonych w przepisach ustaw, bądź w przywołanym wyżej rozporządzeniu. Wobec tego w sytuacji pokrycia przez pracodawcę kosztów wyżywienia (pracownik nie otrzymuje diety) zwolnieniem objęta jest kwota za wyżywienie wynikająca z faktury bądź innego dokumentu, ale tylko do wysokości limitu wynikającego z przepisów rozporządzenia (w przypadku krajowej podróży służbowej - 30 zł za dobę podróży; w przypadku zagranicznej podróży służbowej - w wysokości obowiązującej dla docelowego państwa podróży zagranicznej). Nadwyżka nad ustalone w ww. rozporządzeniu limity podlegać będzie opodatkowaniu, jako przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w powołanym art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. (...)"

www.RozliczenieDelegacji.pl - Podróże krajowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Kalkulatory podatkowe: odsetkowe, używania pojazdów, wynagrodzeń

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

PRZEPISY PRAWNE

Ustawy, rozporządzenia - teksty ujednolicone

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60