rozliczenie delegacji, delegacje krajowe, delegacje zagraniczne, podróże służbowe, diety
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 8 (907) z dnia 10.03.2016

Nie ma składek ZUS od wartości polisy ubezpieczeniowej wykupionej pracownikom na czas podróży zagranicznej

Jeżeli pracodawca wykupuje pracownikom polisy ubezpieczeniowe na czas odbywanych przez nich zagranicznych podróży służbowych, wartość tego świadczenia nie stanowi dla pracownika przychodu ze stosunku pracy w rozumieniu ustawy o PDOF. Nie stanowi również podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

(interpretacja indywidualna Oddziału ZUS w Lublinie z 1 lutego 2016 r., znak: WPI/200000/43/21/2016)

Wnioskodawca (spółka), który wystąpił do organu rentowego z wnioskiem o wydanie interpretacji, działa w sektorze transportowym i deleguje pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w zagraniczne podróże służbowe. Na okres trwania tej podróży wykupuje pracownikom polisę ubezpieczeniową. W jej ramach pracownicy mają zapewnioną ochronę, która obejmuje koszty leczenia za granicą i assistance, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Jak wskazał wnioskodawca, samodzielnie pokrywa koszt tych polis, bez uprzedniego poniesienia wydatku z tego tytułu przez pracowników. Przedmiotowe polisy nabywane są przede wszystkim w celu zabezpieczenia się spółki przed ewentualnymi roszczeniami pieniężnymi ze strony ubezpieczonych pracowników. W ocenie wnioskodawcy, wykupienie ubezpieczenia dla pracowników na czas trwania podróży zagranicznej nie prowadzi do powstania po stronie ubezpieczonych przychodu ze stosunku pracy w rozumieniu przepisów o PDOF. Jako potwierdzenie swojego stanowiska wnioskodawca powołał interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 4 grudnia 2014 r., nr IBPBII/1/415-720/14/BJ. W konsekwencji uznał, że wartości polisy ubezpieczeniowej, o której mowa, wykupionej przez pracodawcę, nie wlicza się do podstawy wymiaru składek ZUS pracowników. Chcąc jednak być pewnym swojego zdania, zwrócił się do ZUS o jego potwierdzenie.

Organ rentowy uznał stanowisko spółki za prawidłowe. Przypomniał, że podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w konsekwencji na pozostałe ubezpieczenia społeczne) stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągany przez pracowników u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Wynika to z art. 18 ust. 1art. 20 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zwrócił jednocześnie uwagę, że przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i wydane do niej akty wykonawcze ściśle uzależniają włączenie danego świadczenia do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników od zakwalifikowania go jako przychód ze stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy o PDOF. Wobec tego, że wartość wykupionej przez pracodawcę polisy ubezpieczeniowej, udostępnionej przez niego w postaci nieodpłatnego świadczenia pracownikom wysłanym w zagraniczną podróż służbową na okres jej trwania nie stanowi dla pracownika przychodu z tytułu stosunku pracy (w rozumieniu przepisów o PDOF), nie stanowi też podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (i na ubezpieczenie zdrowotne).


Od redakcji:

Obecnie organy podatkowe zazwyczaj uznają, że wykupienie polisy ubezpieczeniowej na czas odbywanych przez pracowników podróży służbowych nie generuje po stronie pracowników powstania przychodu, pod warunkiem, że poniesienie przez pracodawcę kosztów wykupienia tej polisy zabezpiecza samego pracodawcę przed ewentualnymi, nieprzewidzianymi wydatkami (związanymi ze zwrotem na rzecz pracownika wydatków na wypadek ziszczenia się określonych w umowie ubezpieczenia okoliczności) oraz pozostałych obowiązków narzuconych na pracodawcę odrębnymi przepisami prawa. Jeżeli więc opłacona przez pracodawcę polisa ubezpieczeniowa skutkuje jedynie zabezpieczeniem samego pracodawcy i nie zapewnia pracownikowi korzyści materialnych niezwiązanych ze stosunkiem pracy, to jej wykupienie nie powoduje po stronie pracownika powstania przychodu. Tak uznał przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 4 lutego 2016 r., nr ILPB1/4511-1-1450/15-4/AMN, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 29 grudnia 2015 r., nr IPTPB3/4511-262/15-2/MS, a także Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 22 lipca 2015 r., nr IBPB-2-1/4511-79/15/MK. W świetle przytoczonej interpretacji ZUS, wartość ww. polis nie stanowi też podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

www.RozliczenieDelegacji.pl - Podróże zagraniczne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Kalkulatory podatkowe: odsetkowe, używania pojazdów, wynagrodzeń

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

PRZEPISY PRAWNE

Ustawy, rozporządzenia - teksty ujednolicone

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60