rozliczenie delegacji, delegacje krajowe, delegacje zagraniczne, podróże służbowe, diety
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (435) z dnia 1.02.2017

Rozliczenie zaliczki wypłaconej w złotówkach na poczet zagranicznej podróży służbowej

Pracownik zgodził się na wypłacenie w złotówkach zaliczki na delegację do Indii. Euro przeliczono na złotówki po kursie w dniu wypłaty zaliczki. Za całą kwotę zaliczki pracownik kupił dolary. Po powrocie z delegacji pracownik przedstawił rozliczenie w dolarach, z którego wynikało, iż zaliczka przewyższyła koszty delegacji. Pracownik zwrócił do kasy dolary. Jak rozliczyć tę zaliczkę?

1. Zasady wypłacania zaliczek na poczet zagranicznych podróży służbowych

W świetle § 20 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167), dalej zwanego rozporządzeniem w sprawie podróży służbowych, pracownik, odbywający zagraniczną podróż służbową, otrzymuje zaliczkę w walucie obcej na niezbędne koszty tej podróży, w wysokości wynikającej ze wstępnej kalkulacji tych kosztów.

Za zgodą pracownika zaliczka może być wypłacona w walucie polskiej. Jej wysokość stanowi wówczas równowartość przysługującej pracownikowi zaliczki w walucie obcej, według średniego kursu złotego NBP z dnia wypłaty zaliczki. Rozliczenie kosztów podróży zagranicznej jest dokonywane w walucie otrzymanej zaliczki, w walucie wymienialnej albo w walucie polskiej, według średniego kursu z dnia jej wypłacenia.

Uwaga: Przepisy rozporządzenia w sprawie podróży służbowych dotyczą rozliczeń pomiędzy pracownikiem i pracodawcą. Nie mają one wpływu na przeliczenie kosztów wyrażonych w walucie obcej dla celów bilansowych i podatkowych, które muszą być wycenione według przepisów ustaw podatkowych i ustawy o rachunkowości.

Dodać należy, że przepisy ww. rozporządzenia stosuje się obowiązkowo w stosunku do pracowników państwowych i samorządowych jednostek sfery budżetowej. Pozostali pracodawcy mogą, ale nie muszą stosować tego rozporządzenia. W myśl bowiem art. 775 § 3 K.p., warunki wypłacania należności z tytułu podróży służbowej pracownikowi zatrudnionemu u pracodawcy spoza sfery budżetowej określa się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie wynagradzania albo w umowie o pracę, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu wynagradzania. Dopiero w przypadku, gdy układ zbiorowy pracy, regulamin wynagradzania lub umowa o pracę nie zawierają takich postanowień, pracownikowi przysługują należności na pokrycie kosztów podróży służbowej według przepisów rozporządzenia w sprawie podróży służbowych.

2. Bilansowe rozliczanie kosztów zagranicznych podróży służbowych

Dla celów bilansowych i podatkowych koszty zagranicznej podróży służbowej poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu (art. 15 ust. 1 updop i art. 11a ust. 2 updof oraz art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy o rachunkowości). W praktyce przyjmuje się, że dniem poniesienia kosztu z tytułu zagranicznej podróży służbowej jest dzień rozliczenia tej podróży. Dlatego do przeliczenia na złote kosztów zagranicznej podróży służbowej, dla celów podatkowych i bilansowych stosuje się średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień rozliczenia delegacji.

W związku z przyjęciem do rozliczenia zaliczki wypłaconej w polskich złotych różnych kursów (inny do rozliczenia z pracownikiem, inny do ujęcia w księgach rachunkowych), powstaną na rozrachunkach z pracownikami różnice. Nie będą to jednak typowe różnice kursowe, ale ich wartość można odnieść na konto kosztów lub przychodów finansowych jako różnice z rozliczenia zaliczki w polskich złotych.

Przykład

I. Założenia:

 1. Pracownik 3 stycznia 2017 r. otrzymał polecenie wyjazdu służbowego do Indii. Wyraził on zgodę na wypłatę zaliczki w walucie polskiej. Z wstępnej kalkulacji wynika, iż niezbędne koszty podróży wyniosą: 900 EUR. W dniu wypłaty zaliczki średni kurs euro ogłoszony przez NBP wynosił: 4,40 zł/EUR (kurs przykładowy). Zatem pracownik otrzymał zaliczkę w kwocie: 900 EUR × 4,40 zł/EUR = 3.960 zł.
   
 2. Po zakończeniu podróży pracownik przedstawił jej rozliczenie (w dolarach) i dokumenty potwierdzające wydatki na kwotę: 920 USD. Jednostka stosuje zasady określone w rozporządzeniu w sprawie podróży służbowych, wobec czego do rozliczenia pracownika z wydatków poniesionych podczas delegacji pracodawca zastosował kurs średni z dnia wypłaty zaliczki wynoszący przykładowo: 4,20 zł/USD, co dało kwotę: 920 USD × 4,20 zł/USD = 3.864 zł.
   
 3. Pracownik powinien zwrócić do kasy kwotę: 3.960 zł - 3.864 zł = 96 zł. Z uwagi na fakt, iż pracownik za całą kwotę zaliczki nabył walutę obcą (dolary), zadeklarował iż zwrotu dokona w tej walucie. Jednostka ustaliła, iż pracownik powinien zwrócić do kasy: 96 zł : 4,20 zł/USD = 22,86 USD.
   
 4. Dla celów bilansowych koszty podróży służbowej zostały przeliczone na złote po kursie średnim NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień rozliczenia delegacji, który wynosił przykładowo: 4,15 zł/USD.
   
 5. Jednostka ewidencjonuje koszty działalności operacyjnej wyłącznie na kontach zespołu 4.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. KW - wypłata zaliczki z kasy na pokrycie kosztów zagranicznej podróży służbowej 3.960 zł 23-4 10-0
2. PK - rozliczenie kosztów zagranicznej podróży służbowej pracownika:
920 USD × 4,15 zł/USD = 
3.818 zł 40-6 23-4
3. KP - zwrot przez pracownika do kasy walutowej niewykorzystanej części zaliczki:
22,86 USD × 4,20 zł/USD = 
96 zł 10-1 23-4
4. PK - ujęcie różnicy powstałej na rozrachunkach z rozliczenia zaliczki w polskich złotych z pracownikiem: 3.960 zł - (3.818 zł + 96 zł) =  46 zł 75-1 23-4

III. Księgowania:

Bilansowe rozliczanie kosztów zagranicznych podróży służbowych

www.RozliczenieDelegacji.pl - Podróże zagraniczne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Kalkulatory podatkowe: odsetkowe, używania pojazdów, wynagrodzeń

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

PRZEPISY PRAWNE

Ustawy, rozporządzenia - teksty ujednolicone

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60