rozliczenie delegacji, delegacje krajowe, delegacje zagraniczne, podróże służbowe, diety
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 21 (1028) z dnia 20.07.2019

Różnice kursowe związane z delegacjami zagranicznymi pracowników

Spółka z o.o. wysyła pracowników w zagraniczne podróże służbowe, wypłacając im z tego tytułu zaliczki na poczet podróży, w walucie obcej z rachunku walutowego. Równowartość niewykorzystanej zaliczki jest zwracana przez pracownika w złotych do kasy firmowej. Również w sytuacji, gdy pracodawca zwraca pracownikowi wydatki przekraczające wypłaconą zaliczkę, następuje to w złotych. Czy w takim przypadku powstaną podatkowe różnice kursowe?

W przedmiotowej sprawie, w związku ze zwrotem przez pracownika niewykorzystanej zaliczki czy ze zwrotem pracownikowi wydatków przewyższających kwotę wypłaconej zaliczki, nie powstaną podatkowe różnice kursowe.

Kurs waluty obcej na potrzeby rozliczeń z pracownikiem z tytułu podróży służbowej

§ 20 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167) wynika, że pracownik powinien otrzymać zaliczkę w walucie obcej na niezbędne koszty podróży zagranicznej, w wysokości wynikającej ze wstępnej kalkulacji tych kosztów. Za zgodą pracownika zaliczka może być wypłacona w walucie polskiej, w wysokości stanowiącej równowartość przysługującej pracownikowi zaliczki w walucie obcej, według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego przez NBP z dnia wypłaty zaliczki.

wykrzyknik Rozliczenie kosztów podróży zagranicznej dokonywane jest w walucie otrzymanej zaliczki, w walucie wymienialnej albo w walucie polskiej, według średniego kursu z dnia jej wypłacenia.

Pracodawca spoza sfery budżetowej warunki wypłacania pracownikowi należności z tytułu podróży służbowej powinien określić w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie wynagradzania albo w umowie o pracę. Może to dotyczyć także kursu waluty obcej stosowanego do rozliczenia - z pracownikiem - kosztów podróży służbowej. Jeśli układ zbiorowy pracy, regulamin wynagradzania lub umowa o pracę nie zawierają odpowiednich zapisów w sprawie warunków wypłacania należności z tytułu podróży służbowej, stosowane są wprost przepisy rozporządzenia w sprawie podróży służbowej (zob. art. 775 § 3-5 Kodeksu pracy).

Powyższy kurs może być stosowany na potrzeby rozliczeń między pracownikiem a pracodawcą. Nie ma on natomiast zastosowania do wyceny kosztów podróży służbowej dla celów podatku dochodowego.

Podatkowe różnice kursowe

Ustalając, czy w związku ze zwrotem przez pracownika niewykorzystanej zaliczki lub ze zwrotem pracownikowi wydatków w kwocie niepokrytej zaliczką, należy mieć na uwadze, że podatkowe różnice kursowe powstają m.in., gdy wartość (zob. art. 15a ust. 2 pkt 2 i 3 i ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy o PDOP):

  • poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP różni się od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia,
     
  • otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu różni się od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni.

Sama wypłata pracownikowi zaliczki w walucie obcej na poczet podróży służbowej nie skutkuje powstaniem u pracodawcy kosztu podatkowego. Koszt podatkowy powstanie dopiero, gdy zostaną rozliczone koszty podróży służbowej. Wówczas kurs zastosowany do wyceny zaliczki wypłaconej w walucie obcej z rachunku walutowego (tj. średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień rozchodu waluty z rachunku walutowego) będzie uwzględniany przy ustalaniu różnic kursowych w odniesieniu do kosztów z tytułu podróży służbowej (poniesionych w walucie obcej) - oczywiście w części, w jakiej zaliczka będzie pokrywała koszty tej podróży.

Ponadto, ponieważ zaliczka na poczet zagranicznej podróży służbowej pracownika została mu wypłacona z rachunku walutowego, to - w związku z wypływem z tego tytułu waluty z rachunku walutowego - mogły powstać różnice kursowe od własnych środków pieniężnych na rachunku walutowym.

Rozliczenie zaliczki dla celów CIT

Skoro, jak wspomnieliśmy, wypłata pracownikowi zaliczki (w walucie obcej) nie stanowiła u pracodawcy kosztu podatkowego, to również jej zwrot (w złotych) przez pracownika jest dla pracodawcy obojętny podatkowo. W związku z tym zwrotem nie powstaną także różnice kursowe.

Odnosząc się natomiast do kwestii wypłaty (zwrotu) pracownikowi środków pieniężnych (w złotych) w kwocie przewyższającej otrzymaną przez niego zaliczkę należy mieć na uwadze, że zgodnie z przyjętą praktyką, podatkowe różnice kursowe powstają, gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

  • koszt został poniesiony w walucie obcej oraz
     
  • zapłata zobowiązania w jakiejkolwiek formie, również następuje w walucie obcej,
     
  • między dniem powstania zobowiązania a dniem jego spłaty wystąpiła różnica w kursie waluty. 

Tak wynika np. z interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z 30 maja 2019 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.122.2019.2.BSA, w której czytamy:

"(...) nie są uznawane za różnice kursowe dla celów podatkowych różnice wynikające z kursów walut, jeśli, np. zobowiązanie czy należność wyrażone są w walucie obcej, a uregulowanie następuje w polskich złotych lub odwrotnie - zobowiązanie bądź należność wyrażone są w polskich złotych, a zapłata dokonywana jest w walucie obcej. Tym samym, nie wszystkie różnice kursowe - w wymiarze ekonomicznym - ustalane dla celów rachunkowych i traktowane odpowiednio jako koszt/przychód finansowy w rachunku wyników, uznawane są przez prawo podatkowe za różnice kursowe, bowiem dla celów podatkowych różnice te powstają wyłącznie w przypadkach wymienionych enumeratywnie w art. 15a ust. 2 i 3 updop. Mając na uwadze, że ustawowy katalog zdarzeń prowadzących do realizacji podatkowych różnic kursowych ma charakter zamknięty, wszelkie inne zdarzenia niż wymienione w tym przepisie nie mogą skutkować powstaniem różnic kursowych dla celów podatkowych. (...)"

Z pytania wynika, że zwrot pracownikowi wydatków z tytułu podróży służbowej, w kwocie przewyższającej wypłaconą mu uprzednio zaliczkę, nastąpił w złotych. To oznacza, że różnica między kosztem z tytułu podróży służbowej a wypłaconą pracownikowi kwotą w złotych (w części przypadającej na ten koszt) nie będzie stanowiła podatkowej różnicy kursowej. Tak też wynika m.in. z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 30 marca 2016 r., nr IPPB5/4510-1256/15-2/IŚ. Według organu podatkowego:

"(...) W związku z przyjęciem różnych kursów do przeliczenia kwoty zwrotu wydatków poniesionych przez pracownika w trakcie podróży służbowej i do przeliczenia/obliczenia kosztów podatkowych (...) powstanie różnica. W sytuacji, gdy Spółka nie dokonuje faktycznej zapłaty za te wydatki w walucie obcej, a jedynie realizuje zwrot tych wydatków na rzecz pracownika w złotówkach - nie będzie to jednak różnica kursowa, którą uwzględnia się w przychodach lub kosztach podatkowych. (...)"

www.RozliczenieDelegacji.pl - Podróże zagraniczne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Kalkulatory podatkowe: odsetkowe, używania pojazdów, wynagrodzeń

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

PRZEPISY PRAWNE

Ustawy, rozporządzenia - teksty ujednolicone

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

  • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
  • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
  • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
  • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

    Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

  • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

    Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

  • Dobrowolna zgoda.

    Aby móc realizować cele:
    - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
    - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
    - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
    - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.